VodňanyProZměnu

VodňanyProZměnu

28. 6. 2018
Co se děje na Škorně?


15. 6. 2018
Už zase ty lavičky


27. 3. 2018
Viděno z druhé strany


29. 2. 2016
ZPRAVODAJ 02/16 str.4 - M.Holý "Betonárka stále potichu....."


29. 1. 2016
ZPRAVODAJ 01/16 str.3 - Ondřej Šmíd "1344 tun betonu ..."


29. 10. 2015
ZPRAVODAJ 10/15 str.6 - M.Holý "Čtyři pohledy z druhé strany....."


31. 7. 2015
ZPRAVODAJ 07/15 str.3 - M.Holý "Dva body ze zastupitelstva....."


31. 5. 2015
ZPRAVODAJ 05/15 str.3 - Pavel Janšta "Až se Zátiší ztiší...."


5. 5. 2015
Ke změně organizačního řádu městského úřadu

Současné vedení města, ani ne po třech měsících svého působení, konkrétně rada města, schválila změnu Organizačního řádu městského úřadu, platnou od 1. 3. 2015, viz usnesení č. 172 z 26. 1. 2015. Jinými slovy jedná se o změny organizačního uspořádání městského úřadu. Jak je vidět, v některých případech se jedná pouze o kosmetické změny, které nemají vliv na personální a funkční zařazení, například změny názvu - název dosavadního oddělení kanceláře úřadu se mění na kancelář úřadu a nově je zřízena kancelář tajemnice, kam jsou přeřazeni zaměstnanci z jiných odborů.  Zásadnější změny spočívající ve zrušení oddělení v odborech výstavby a ÚP a správy majetku a zrušení odboru investic a rozvoje už mají vliv na funkční zařazení některých úředníků a zaměstnanců. Jelikož nyní zrušená oddělení v odborech výstavby a ÚP a správy majetku a odbor investic a rozvoje vznikly za našeho působení ve vedení města, pokusím se vás seznámit s tím, co nás k jejich založení vedlo.

Majetek za miliardu bez jasné odpovědnosti

Zde mi ovšem nezbývá nic jiného než se vrátit na úplný začátek našeho působení ve vedení města. Když jsme v listopadu 2010 přišli na radnici, zjistili jsme, že předchozí rada města svým usnesením č. 2720 ze dne 25. 10. 2010, v bodě „Různé“ programu, čili devět dnů po komunálních volbách, v takzvaném volebním mezidobí, schválila nový Organizační řád městského úřadu, jenž nabyl účinnosti od 1. 11. 2010. Respektuji a vím, že schvalování organizačního řádu je radě města vyhrazeno zákonem o obcích, čili potud vše v pořádku. Stojí ovšem minimálně za zvážení, zdali v dané době měla rada města schvalovat nový organizační řád, když z pochopitelných důvodů nenesla a ani nemohla nést zodpovědnost za jeho fungování v budoucnu, protože její funkční období končilo; ale to už je dnes pasé. Tento nový Organizační řád platný od 1. 11. 2010 zrušil odbor správy majetku města a zařadil ho jako oddělení vnitřních věcí odboru správního a vnitřních věcí a majetku. Přitom město mělo v té době majetek v účetní hodnotě téměř za 1 miliardu, dle údajů v Rozvaze k 31. 12. 2010, to bylo přesně 941  mil. Kč. V neposlední řadě vedení města žádný zásadní argument pro zrušení odboru neuvedlo – zvolení zaměstnance úřadu do zastupitelstva jiné obce v rámci správního obvodu Vodňan a s ním spojená „neslučitelnost funkce“ jimi určitě nejsou. 

Není správa jako samospráva

Omlouvám se, ale zde si dovolím malý exkurz (odbočení), abyste i vy, kteří se o veřejnou (municipální) problematiku běžně nezajímáte, mohli lépe celé věci porozumět.  Velmi stručně; správa věcí veřejných se souhrnně nazývá veřejnou správou, ta se dále dělí na státní správu, která je vykonávána úředníky, a samosprávu, vykonávanou volenými zástupci, jejich orgány a příslušnými zaměstnanci. Na městském úřadě ve Vodňanech, protože jsou od 1. 1. 2003 obcí s rozšířenou působností (lidově řečeno „malým okresem“), je prováděn jak výkon státní správy, tak samosprávy, jedná se o tzv. sloučený model.

Krize a zeleň

Dále byla tehdy v tomto novém Organizačním řádu v oddělení vnitřních věcí odboru správního a vnitřních věcí a majetku zařazena oblast, kterou bychom souhrnně mohli nazvat krizové řízení. Přitom tato oblast patří ze zákona přímo pod starostu a to v některých případech na celém správním obvodu Vodňan. Vnitřní kontrolní činnost úřadu plnil úředník, který byl zařazen v jakémsi pseudo-odboru kontroly a rozvoje, neboť tento odbor neměl vůbec jmenovaného vedoucího. Odbor výstavby a územního plánování, jehož úkolem je výkon státní správy ve smyslu stavebního zákona, zajišťoval realizaci některých investic města. Na úřadě nebyl pracovník, který by měl na starosti správu a údržbu městské zeleně. Nebylo možné zjistit, kolik nás údržba městské zeleně stojí. Nikdo neměl na starosti údržbu a revize zařízení na dětských hřištích. Bylo zjištěno, že úředník jednoho odboru zajišťoval vyhotovení projektové dokumentace, zpracování žádosti o dotaci i výběr zhotovitele a úředník z jiného odboru zajišťoval výběr technického dozoru investora a vlastní realizaci stavby. To ve svém důsledku navodilo naprosto nepřehledný, ba přímo chaotický stav, kdy, v případě nastalých problémů, nebylo možné určit odpovědnou osobu.

Hospodaření s městskými byty

Samostatnou kapitolou byla správa bytového hospodářství města, kterou pro město zajišťovalo Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. Město za tuto správu platilo 1 milion 300 tisíc Kč ročně. Situace byla taková, že když jsme chtěli vědět něco o bytech, byli jsme nuceni se obracet na zaměstnankyně této společnosti. 

Smysl organizačního řádu

Po zjištění uvedených skutečností jsme pochopitelně začali přemýšlet o změnách stávajícího Organizačního řádu platného od 1. 11. 2010, jinak organizační strukturou městského úřadu, které by odstranily jeho zmíněné nedostatky a vady. Přitom jsme měli na zřeteli a brali v potaz, že cílem a hlavním smyslem organizačního řádu je uspořádat dělbu zajišťovaných činností a s tím spojených pravomocí a vzájemných vztahů uvnitř městského úřadu tak, aby úspěšně zvládal plnit požadavky a úkoly jak na úseku státní správy, tak na úseku samosprávy. Naší snahou bylo, pokud to jen bude trochu možné, aby se v tom dokázali orientovat i občané. Uvědomovali jsme si, že fungování přijatých změn je podmíněno i vhodným personálním obsazením. Po dlouhém zvažování, konzultacích se spolupracovníky, seznámením se s organizační strukturou srovnatelných úřadů a s přihlédnutím k našim podmínkám, jsme přistoupili k  dále uvedeným změnám a úpravám, které však byly organizačním řádem platným od 1. 3. 2015, jak už jsem v úvodu uvedl, změněny nebo zrušeny.

Péče řádného hospodáře i zahradníka

Abychom byli schopni zajistit řádnou péči o městský majetek, jak to samosprávě ukládá zákon o obcích, byl opět zřízen odbor správy majetku. V tomto odboru vzniklo oddělení správy a údržby majetku, jehož hlavním úkolem bylo zajišťování tohoto úkolu. Dále toto oddělení dostalo do vínku správu a údržbu městské zeleně. Na městskou zeleň byl zpracován tzv. pasport, jinými slovy byla provedena technická inventura stavu. Tato inventura vytvořila podklad pro přijetí opatření, která by zlepšila a rozvíjela její dosavadní stav. V tomto případě jsme čerpali ze zkušeností města Strakonice. Proto jsme přizvali ke spolupráci zahradního architekta bydlícího v našem městě, který podával návrhy na zlepšení stavu zeleně a okrášlení vzhledu našeho města a poskytoval bezprostřední poradenskou a konzultační činnost. Tato spolupráce byla usnesením stávající rady města č. 165, z 26. 1. 2015, vypovězena.

Byty bez dluhů a přístup bez bariér

Do samostatného oddělení odboru správy majetku byla přesunuta správa bytového hospodářství a nebytových prostor. O částce, kterou za tuto správu město platilo, jsem se už zmínil. Plusem této změny také je, že správa bytů nově sídlila tam, kde se o bytech přímo rozhoduje. Je neoddiskutovatelnou zásluhou zaměstnankyň tohoto oddělení, že po jejich přesunu na městský úřad, při aplikaci nových Pravidel pro přidělování bytů, jsme nemuseli řešit žádného dlouhodobého neplatiče. Své pozitivum má i bezbariérový přístup do kanceláře oddělení. Údajně se má správa bytů opět přesunout na Městské hospodářství Vodňany, spol. s r. o..

Investice od A po Z

Dalším úsekem, o kterém jsme dlouho přemýšleli a diskutovali, bylo zajišťování městských investic. Uvědomovali jsme si jejich význam a důležitost. Proto jsme přistoupili k zrušení pseudo-odboru kontroly a rozvoje, jak už jsem uvedl, tento odbor neměl ani vedoucího, a místo něj nově zřídili odbor investic a rozvoje včetně vedoucího. Hlavní náplní tohoto odboru bylo zajišťování investic města od pořízení projektové dokumentace, vyřízení všech souvisejících povolení, výběr zhotovitele a vlastní realizace až po kolaudaci. Po kolaudaci přecházela investice do péče odboru správy majetku. Tímto opatřením jsme chtěli mj. odstranit kolizi v odboru výstavby a územního plánování, kdy vedoucí tohoto odboru, který vykonává státní správu, zajišťovala vlastní realizaci některých investic města. Vycházeli jsme ze zásady, že město při zajišťování vlastních investic by mělo mít vůči odboru výstavby stejné postavení jako kterýkoliv jiný stavebník. V náplni odboru investic a rozvoje byla rovněž příprava podkladů a zpracování žádostí o různé druhy dotací, grantů a příspěvků, zajištění výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách a mimo jiné i administrace komplexních architektonických soutěží, aby vznikl kvalitní výsledek (stavba, rekonstrukce ad.). Zkušenosti z úspěšných měst praví, že kvalitní projektový tým se dlouhodobě vždy vyplatí. I u nás čas ukázal, že rozhodnutí o zřízení odboru bylo správné, neboť po počátečním rozjezdu se postupně stal skutečnou oporou voleným orgánům města.

Důvěřuj, ale prověřuj

Funkční kontrolní systém, jak to ukládá zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, byl zajištěn zřízením nového úřednického místa. Na toto úřednické místo se podařilo ve výběrovém řízení získat úřednici se zkušenostmi ve veřejné správě i samosprávě. Nezávislost byla zajištěna zařazením tohoto místa do oddělení kanceláře úřadu. Dále tato pracovnice, ve spolupráci s ostatními odbory městského úřadu, kdy jí to její nezávislé postavení umožňuje, koordinuje vyřizování požadavků osadních výborů, eviduje a kontroluje čerpání finančních prostředků osadními výbory v souladu se schváleným rozpočtem.

Architektura a vzhled města

Postupem času se naskytla, při odchodu úředníka na odboru výstavby a územního plánování, do důchodu, možnost přijmout na toto místo architekta s vysokoškolským vzděláním. To se ve výběrovém řízení podařilo. Cenné bylo, že vybraný uchazeč měl nejen zkušenosti s výkonem státní správy, dříve pracoval na městských úřadech, ale měl i praktické zkušenosti s územním plánováním ze soukromé praxe. Naše město stojí před zpracováním nového územního plánu a nezapomínejme na to, že je v něm vyhlášená městská památková zóna. Našim požadavkem mimo jiné bylo, aby pan architekt zajišťoval funkci městského architekta a vyjadřoval se k projektům a investičním záměrům zpracovaných městem. Pochopitelně, že když jsme po něm chtěli, aby plnil uvedené požadavky, bylo naší povinností mu dát k tomu potřebné pravomoci. Proto bylo v rámci odboru výstavby a územního plánování zřízeno oddělení územního plánování a architektury, jehož byl pan architekt vedoucím.

Znovu opakuji, že jsem si vědom, že schvalování organizační řádu je podle zákona o obcích vyhrazeno radě města. Jak jsou prozíravé současné změny Organizačního řádu, ukáže čas. Přesto si neodpustím poznámku: našemu vedení města bylo tehdejší opozicí, dnešním vedením koalice, vytýkáno, že provádíme změny organizačního řádu bez diskuze s opozicí. Opozice dokonce kvůli tomu požádala o svolání zasedání zastupitelstva, kde to bylo jedním z bodů programu. K ničemu podobnému v posledních měsících z její strany nedošlo, byť se nastavení městského úřadu zcela zásadně proměnilo.

Závěrem bych chtěl poděkovat těm úředníkům a zaměstnancům, kteří na městský úřad přišli za našeho působení a dnes už tam, po změnách organizačního řádu přijatých současnou radou města, nepracují. Nechci o tom polemizovat, i když tato skutečnost pochopitelně navozuje různé asociace. Snad jen tolik, že každý jsme nahraditelný – ale za jakou cenu. Odchod těchto pracovníků považuji ze svého hlediska za ztrátu, protože jim o město skutečně šlo, což mohu s klidným svědomím prohlásit. Dnes jim moje poděkování už „neublíží“. Děkuji vám pane Ing. Tomáši Bednaříku, paní Petro Buchtelová, pane Ing. arch. Vladimíre Děrdo a pane Ing. Marku Pěchoučku za práci pro město Vodňany. V dalším životě vám přeji vše dobré.

Ing. Viktor Blaščák, člen zastupitelstva města


  1 / 2